Peer2Peer Energie Marktplaats

Zonne energie in overvloed

Wist u dat de zon ons elke 1.5 uur genoeg energie levert om de complete wereldbevolking op jaarbasis van genoeg energie te voorzien en iedere 5 dagen even veel energie als er ligt opgeslagen in alle nu bekende fossiele voorraden samen. (Bron: Singularity University) Deze onthutsende getallen tonen aan hoe primitief wij omgaan met onze grondstoffen. Als we in staat zouden zijn slechts twee-tiende procent van al deze energie op te vangen zouden we alle fossiele brandstoffen met rust kunnen laten. De economische haalbaarheid van zonnepanelen, exponentiële vooruitgang in batterijopslag en de digitalisatie van distributie processen veroorzaken in de nabije toekomst een overvloed aan lokale groene elektrische energie. Decentrale opwek, opslag en verbruik bieden nieuwe mogelijkheden voor het opzetten van een lokale deeleconomie waar de hele samenleving uiteindelijk de vruchten van plukt.

Lokale Energie

De energiemarkt is aan het veranderen, steeds meer mensen wekken hun eigen energie op en hechten belang aan de oorsprong van hun energie. Elektrische auto’s worden nu al gebruikt om energie op te slaan, aangezien hier nog geen goede batterijen/accu’s voor zijn. Wijken starten hun eigen coöperaties, en zo gaan we voor energie steeds meer richting een ‘deeleconomie’. Energieleveranciers gaan i.d. toekomst steeds minder energie centraal opwekken maar faciliteren gedecentraliseerde duurzame energie bronnen zoals zonneparken, windmolens en biomassa van agrariërs en energiecoöperaties alsmede zonnepanelen op daken van bedrijven en prosumenten en opslag op buurt/wijk niveau.
Gedecentraliseerde Energiemarkt
Steeds meer consumenten en bedrijven wekken hun eigen energie met zonnepanelen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot een directe interactie tussen consumenten en producenten om tijdelijk overschot en benodigde energie lokaal uit te wisselen (marktplaats) zonder bemiddelaars van buiten. Dat noemen we Peer-to-Peer (P2P) handel, waarbij mensen onderling transacties aangaan zonder tussenkomst van een centrale autoriteit. Bekende voorbeelden van P2P diensten zijn b.v. crowd-funding, airbnb en uber. Decentralisatie en digitalisatie bieden ons de mogelijkheid de processen voor uitwisseling en facturatie van energie veel efficiënter en transparanter te maken dan ze nu zijn. Een prosument (tegelijk producent en consument van energie) produceert lokaal elektriciteit en wat niet direct nodig is voor eigen gebruik gaat terug naar het centrale net (salderen). HanzeNet wil prosumenten de mogelijkheid bieden om binnen de community (wijk, buurt) lokaal opgewekte energie op te slaan en onderling te verhandelen waardoor er een zelfvoorzienende deeleconomie kan ontstaan die uiteindelijk onafhankelijk wordt van de centrale energie voorzieningen. We brengen lokale vraag en aanbod bij elkaar door productie, opslag , consumptie en netwerkcapaciteit slim op elkaar af te stemmen. Hiervoor ontwikkelen we een virtueel platform dat acteert als energie regisseur waarmee we een lokale energie marktplaats realiseren.

Lokale Energie via de “Peer2Peer“ Marktplaats

Met dit virtuele platform faciliteren wij zelfregulerende energie neutrale wijken, dorpen en uiteindelijk complete steden en stimuleren we de bewoners zelfvoorzienend te zijn door samen energie op te wekken en te delen. De lokale energie marktplaats is een op de blockchain gebaseerd systeem en meet het aanbod en verbruik van elektrische energie in de tijd, op lokaal nivo via de slimme meter. De lokale opslag (buurtbatterij) simuleren we vooralsnog door het berekenen van de hoeveelheid gesaldeerde energie. Ook de administratieve handelingen zoals facturing van verbruikte- en geleverde energie wordt in dit systeem geïntegreerd. Het HanzeNet kan hiermee op lokaal nivo ingezet worden als totaaloplossing voor b.v. een energie coöperatie, een gasloze wijk of andere soortgelijke initiatieven waar de gebruikers elkaar helpen door het delen van energie en infrastructuur. Op die manier kan er een duurzame deeleconomie ontstaan. Uiteindelijk zal deze marktplaats verder evalueren door het toevoegen van slimme fuctionaliteit zoals het “voorspellen“ van opwek en vraag om hier optimaal op te kunnen anticiperen (Smartgrid) maar voorlopig houden we het bij een eenvoudige energie marktplaats.

Van droom naar werkelijkheid

In onze eerste blog over de duurzame deeleconomie – in juni 2016 – noemden we het nog een droom. Vervolgens hebben we in april 2017 een kleine test uitgevoerd met 6 huishoudens, zie ook deze visualisatie, en inmiddels zijn we gestart met een peer-to-peer energiemarktplaats pilot samen met Greenchoice en LochemEnergie. Zie dit persbericht van Greenchoice voor meer informatie over de pilot. We willen onze lokale energiemarktplaats in 2018 inzetten als totaaloplossing voor b.v. energiecoöperaties, buurten/wijken of andere lokale initiatieven waar gebruikers elkaar helpen door het delen van energie en infrastructuur en daarmee tevens een lokale deeleconomie ontwikkelen. De volgende nieuwsbrief komt in januari 2018 uit en dan informeren we u over de implementatieplannen van de eerste functionale energiemarktplaats voor prosumers, tevens de start van het EnergieInternet

Adres
Zutphenseweg 6
7418 AJ
Deventer

Powered by