Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Gasfabriek
Algemene voorwaarden van Stichting De Gasfabriek (De Gasfabriek), gevestigd aan de Zutphenseweg 6, 7418 AJ Deventer, gedeponeerd bij de rechtbank Overijssel, KvK 64478505 locatie Zwolle op 20 februari 2019 onder dossiernummer 8/2019.

Artikel 1 – Definities
De Gasfabriek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de partij, die met De Gasfabriek een overeenkomst wenst aan te gaan of aangaat.
Experimenteer contract: overeenkomst tussen De Gasfabriek en opdrachtgever waarbij de Gasfabriek in opdracht van opdrachtgever onder meer onderzoek verricht door onder meer gebruik te maken van digitale technologieën al dan niet in een (digitale) experimentele omgeving en al dan niet door gebruik te maken van iteratieve processen.
Servicecontract: overeenkomst tussen opdrachtgever en De Gasfabriek, waarbij De Gasfabriek diensten levert, waaronder het ter beschikking stellen van faciliteiten of ruimtes de organisatie van zakelijke bijeenkomsten of cursussen, evenementen, of andersoortige activiteiten.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden van De Gasfabriek zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en
alle overeenkomsten met De Gasfabriek.
2.2 Door (toekomstige) Opdrachtgevers of derden gehanteerde algemene voorwaarden worden door De
Gasfabriek van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen van of
overeenkomsten met De Gasfabriek.
2.3 Uitsluitend door middel van een rechtsgeldig namens De Gasfabriek ondertekend geschrift, kan van
een of meer onderdelen van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.
2.4 Kopjes vermeld boven artikelen zijn uitsluitend bedoeld om een globale indicatie van de inhoud te
geven, maar geven de betreffende artikelen geen ruimere of beperktere betekenis.
2.5 Indien een of meer artikelen of onderdelen daarvan nietig of vernietigbaar zouden zijn, behouden de
andere (onderdelen van) de artikelen van deze algemene voorwaarden hun (rechts-)geldigheid.

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Elke aanbieding van De Gasfabriek is vrijblijvend, behoudens voor zover door De Gasfabriek
schriftelijk is medegedeeld dat een aanbieding niet vrijblijvend is. De vrijblijvendheid van een aanbieding betekent onder anderen dat, zolang onvoorwaardelijke schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever niet heeft plaatsgevonden, De Gasfabriek gerechtigd is een aanbod in te trekken of te wijzigen. Uitingen op de website van De Gasfabriek hebben nimmer te gelden als een aanbod van De Gasfabriek, doch uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2 De in een aanbieding vermelde specificaties of andere gegevens, zoals bijvoorbeeld technische of softwarematige gegevens dan wel verwachte levertijden gelden slechts als aanduiding bij benadering en binden De Gasfabriek niet.
3.3 Een overeenkomst met De Gasfabriek komt uitsluitend tot stand door:
– schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een schriftelijke aanbieding door De
Gasfabriek;

– ondertekening door Opdrachtgever en De Gasfabriek van een door De Gasfabriek opgestelde overeenkomst;
– schriftelijke vastlegging door De Gasfabriek van een met Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
3.4 Een mondelinge toezegging namens De Gasfabriek, bindt De Gasfabriek slechts, voor zover deze
rechtsgeldig en schriftelijk wordt bevestigd aan Opdrachtgever.
3.5 Opdrachtgever verbindt zich jegens De Gasfabriek om, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van De Gasfabriek nimmer hetgeen met De Gasfabriek is overeengekomen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Opdrachtgever verbindt zich jegens De Gasfabriek om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Gasfabriek
a. nimmer hetgeen De Gasfabriek op basis van een experimenteerovereenkomst op enigerlei wijze
zoals digitaal, mondeling als schriftelijk aan opdrachtgever heeft verstrekt of gedeeld aan derden
geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen en
b. nimmer door De Gasfabriek aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde locaties, ruimtes,
faciliteiten of andersoortige prestaties geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen, ongeacht of deze derden voor dat gebruik of de ter beschikking stelling een tegenprestatie levert aan Opdrachtgever of De Gasfabriek.

Artikel 4 – Prijzen
4.1 Alle door De Gasfabriek opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anderszins is vermeld.
4.2 Voor zover De Gasfabriek met Opdrachtgever overeenkomsten sluit waarvan de looptijd langer is
dan één jaar, is De Gasfabriek gerechtigd jaarlijks de overeengekomen prijzen te verhogen met maximaal 5%. Prijzen zullen in de regel in het eerste kwartaal van een jaar verhoogd kunnen worden, ongeacht of sinds het sluiten van de overeenkomst meer of minder dan een jaar is verstreken.

Artikel 5 – Betaling
5.1 Opdrachtgever is gehouden facturen van De Gasfabriek binnen 30 dagen na factuurdatum te
voldoen.
5.2 Opdrachtgever doet onherroepelijk afstand van eventuele rechten de betaling van facturen van De
Gasfabriek op te schorten, dan wel met door De Gasfabriek gefactureerde bedragen vermeende
vorderingen van Opdrachtgever, dan wel kortingen te verrekenen.
5.3 De Gasfabriek is te allen tijde, derhalve ook tussentijds gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen
dat vooruitbetaald wordt, dan wel zekerheid gesteld wordt. De Gasfabriek is gerechtigd, totdat vooruit betaald is, dan wel nadere zekerheid is gesteld eventuele verbintenissen van De Gasfabriek ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten.
5.4 Voor zover Opdrachtgever in gebreke is binnen de gestelde of overeengekomen termijn prestaties te verrichten, waaronder betalingen aan De Gasfabriek, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en over niet betaalde bedragen wettelijke (handels-)rente aan De Gasfabriek verschuldigd.
5.5 Voor zover Opdrachtgever ten opzichte van De Gasfabriek in verzuim is, is Opdrachtgever voor buitengerechtelijke werkzaamheden van De Gasfabriek incassokosten verschuldigd van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 500,00 exclusief BTW.

Artikel 6 – Levering en levertijd
6.1 Door De Gasfabriek opgegeven levertijden, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

6.2 Levertijden van De Gasfabriek starten nimmer eerder dan nadat De Gasfabriek van opdrachtgever alle door de Gasfabriek verzochte informatie benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen.
6.3 Levertijden zijn altijd afhankelijk van de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en mede gebaseerd op tijdige door derden voor de uitvoering van de overeenkomst door De Gasfabriek te verrichten prestaties of te leveren zaken. Voor zover vertraging ontstaat door wijziging van de in de eerste zin vermelde omstandigheden of doordat derden de door hen te leveren prestaties niet tijdig verrichten, is De Gasfabriek steeds gerechtigd de levertijd te verlengen, zonder dat De Gasfabriek in verzuim raakt.
6.4 Overschrijding door De Gasfabriek van de levertijd geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Daarnaast geeft overschrijding van de levertijd door De Gasfabriek de Opdrachtgever geen recht enige overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, dan wel de eigen verbintenissen van opdrachtgever op te schorten of anderszins niet na te komen.

Artikel 7 – Experimenteerovereenkomst
7.1 Opdrachtgever aanvaardt dat een experimenteerovereenkomst uitsluitend inspannings-
verbintenissen van de zijde van De Gasfabriek bevat en geen resultaatsverbintenissen.
7.2 Opdrachtgever aanvaardt dat De Gasfabriek ten aanzien van experimenteerovereenkomsten aan opdrachtgever geen enkele garantie biedt dat de uitvoering van de experimenteerovereenkomst leidt tot een voor opdrachtgever bruikbaar eindresultaat en evenmin tot een al dan niet tastbaar
eindproduct.
7.3 Opdrachtgever aanvaardt, dat zij de overeengekomen prijs voor uitvoering van de
experimenteerovereenkomst aan De Gasfabriek verschuldigd is ongeacht of De Gasfabriek aan opdrachtgever door uitvoering van de overeenkomst een voor opdrachtgever bruikbaar eindresultaat verstrekt.
7.4 Opdrachtgever aanvaardt dat hij het risico draagt van het geheel of gedeeltelijke toepassen van hetgeen voortvloeit uit een experimenteerovereenkomst Opdrachtgever, dan wel met aan Opdrachtgever gelieerde partijen.
7.5 Opdrachtgever aanvaardt dat hij geen aanspraak kan maken op restitutie van (een deel van) de overeengekomen prijs met betrekking tot een experimenteerovereenkomst en evenmin aanspraak kan maken op vermindering van de overeengekomen prijs in geval een experimenteerovereenkomst voor Opdrachtgever niet leidt tot een bruikbare uitkomst of eindresultaat.

Artikel 8 – Bepalingen voor servicecontracten over ter beschikking gestelde ruimtes
8.1 Opdrachtgever verbindt zich ten opzichte van De Gasfabriek alle door De Gasfabriek verstrekte, dan wel te verstrekken mondelinge of schriftelijke instructies met betrekking tot onder meer het gebruik
van ter beschikking gestelde (gemeenschappelijke) ruimtes direct en stipt op te volgen.
8.2 Voor zover door De Gasfabriek aan Opdrachtgever ruimtes ter beschikking zijn gesteld, verbindt Opdrachtgever zich ten opzichte van De Gasfabriek uitsluitend de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimtes te betreden en nimmer niet aan hem ter beschikking gestelde ruimtes
te betreden, behoudens voor zover het gemeenschappelijke ruimtes betreft.
8.3 Opdrachtgever verbindt zich jegens De Gasfabriek aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimtes of andere ruimtes voor geen enkel ander doel te gebruiken, dan voor het met de overeenkomst beoogde doel. Opdrachtgever aanvaardt, voor zover hij aan hem ter beschikking gestelde ruimtes of gemeenschappelijke ruimtes voor een ander doel gebruikt, dan het in de vorige

zin omschreven doel, zulks kan leiden tot beëindiging van het gebruiksrecht van Opdrachtgever. Als De Gasfabriek genoodzaakt is de terbeschikkingstelling van ruimtes aan Opdrachtgever te beëindigen, is De Gasfabriek gerechtigd de volledige gebruiksvergoeding voor de overeengekomen contractduur bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.4 Opdrachtgever accepteert de aan hem ter beschikking gestelde ruimtes in de staat waarin deze zich ten tijde van de terbeschikkingstelling bevinden. Het is Opdrachtgever behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Gasfabriek niet toegestaan aan hem ter beschikking gestelde ruimtes te veranderen of te beschadigen.
8.5 Opdrachtgever verbindt zich bij het einde van het gebruik van het ter beschikking gestelde ruimtes, ongeacht de reden, deze ruimtes met onmiddellijke ingang volledig te ontruimen en schoon aan De Gasfabriek ter beschikking te stellen.

Artikel 9 – Gebruiksregels bij servicecontracten
9.1 Opdrachtgever verbindt zich ten opzichte van De Gasfabriek te bevorderen, dat haar medewerkers
of gasten zich gedragen in De Gasfabriek naar regels van goed fatsoen.
9.2 Opdrachtgever verbindt zich ertoe jegens De Gasfabriek, dat haar medewerkers of gasten geen
dieren meenemen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Gasfabriek.
9.3 Opdrachtgever verbindt zich ten opzichte van De Gasfabriek om alle mondeling of schriftelijk gegeven veiligheidsinstructies of instructies verband houdend met ordevoorschriften direct na te
komen en medewerkers en eventuele gasten te bewegen deze instructies eveneens na te komen.
9.4 Opdrachtgever verbindt zich ten opzichte van De Gasfabriek gegevens over de hoeveelheid te
verwachten gasten tijdig aan De Gasfabriek door te geven.
9.5 Opdrachtgever verbindt zich ten opzichte van De Gasfabriek nergens posters of andere
gegevensdragers op te hangen of te bevestigen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming
van De Gasfabriek.
9.6 Opdrachtgever verbindt zich ten opzichte van De Gasfabriek binnen 30 dagen na factuurdatum in
rekening gebrachte bedragen te voldoen, verband houdend met de niet-naleving van de gebruiksregels, althans het verhelpen van schade door niet-naleving van de gebruiksregels.

Artikel 10 – uitvoering servicecontracten
10.1 Bij servicecontracten verbindt Opdrachtgever zich jegens De Gasfabriek tijdig alle (nadere)
informatie te verschaffen welke redelijkerwijs van belang is voor De Gasfabriek voor de uitvoering
van de overeenkomst.
10.2 Voorafgaand aan en gedurende de uitvoeringsperiode van een overeenkomst als bedoeld in artikel
10.1 zullen Opdrachtgever en De Gasfabriek tijdig overleg voeren met betrekking tot de organisatie
en uitvoering van het servicecontract.
10.3 Opdrachtgever aanvaardt, dat De Gasfabriek gerechtigd is een verbintenis uit een servicecontract
naar eigen inzicht te organiseren, in te richten, dan wel te wijzigen.
10.4 Opdrachtgever aanvaardt, dat De Gasfabriek gerechtigd is de locatie en het tijdstip van een
bijeenkomst, of cursus te wijzigen, dan wel aangekondigde sprekers, docenten of andere voor de uitvoering noodzakelijke medewerkers te vervangen, ongeacht het tijdstip waarop zulks plaatsvindt.

Artikel 11 – Gebruik audiovisuele middelen en Wifi
11.1 Opdrachtgever verbindt zich jegens De Gasfabriek op zorgvuldige wijze om te gaan met ter
beschikking gestelde audiovisuele middelen en Wifi. Opdrachtgever verbindt zich jegens De

Gasfabriek te bevorderen dat werknemers of gasten van Opdrachtgever, dan wel andere personen die namens Opdrachtgever in locaties van De Gasfabriek zijn, eveneens zorgvuldig omgaan met ter beschikking gestelde audiovisuele middelen en Wifi.
11.2 Opdrachtgever verbindt zich jegens De Gasfabriek schade toegebracht door Opdrachtgever of diens werknemers of gasten aan ter beschikking gestelde audiovisuele middelen, dan wel Wifi direct schriftelijk door te geven aan De Gasfabriek.
11.3 Voor zover door De Gasfabriek ter beschikking gestelde audiovisuele middelen door Opdrachtgever, diens werknemers of gasten verkeerd gebruik worden of al dan niet onherstelbaar beschadigd worden, is Opdrachtgever gehouden aan De Gasfabriek de aanschafkosten van vervangende apparatuur, dan wel een vervangende Wifi-aansluiting en montage daarvan vergoeden.
11.4 Opdrachtgever aanvaardt, dat De Gasfabriek niet kan garanderen, dat de ter beschikking gestelde audiovisuele apparatuur, dan wel Wifi-verbindingen steeds volledig en adequaat werken. Opdrachtgever aanvaardt, dat De Gasfabriek niet aansprakelijk is voor het niet of niet adequaat werken van de ter beschikking gestelde audiovisuele apparatuur, dan wel de Wifi-verbinding.

Artikel 12 – Bepalingen voor servicecontracten over catering
12.1 Voor zover De Gasfabriek krachtens een overeenkomst met Opdrachtgever zich verbindt
cateringactiviteiten te verlenen, verbindt Opdrachtgever zich ten opzichte van De Gasfabriek tenminste twee werkdagen, voordat de cateringactiviteiten verzorgd dienen te worden de definitieve aantallen hoeveelheden en wensen aan De Gasfabriek door te geven. Bij gebreke van het tijdig doorgeven van de gegevens is De Gasfabriek niet gehouden rekening te houden met te laat of niet doorgegeven informatie.
12.2 Voor zover Opdrachtgever wenst, dat derden cateringactiviteiten verzorgen kan zulks uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande tijdige verkregen schriftelijke toestemming van De Gasfabriek. De verantwoordelijkheid voor de catering, voor zover deze niet door De Gasfabriek verzorgd wordt, berust volledig bij Opdrachtgever. Voor zover catering door derden verricht wordt, verbindt Opdrachtgever zich ten opzichte van De Gasfabriek de door deze derden toegebrachte schade aan De Gasfabriek volledig te vergoeden.
12.3 Voor zover Opdrachtgever catering door een derde laat verzorgen, verbindt Opdrachtgever zich ten opzichte van De Gasfabriek deze derde tijdig en correct te betalen.

Artikel 13 – Annulering
13.1 Opdrachtgever aanvaardt, dat verbintenissen voortvloeiend uit enige overeenkomst met De
Gasfabriek niet geannuleerd kunnen worden, behoudens voor zover sprake is van een
servicecontract en aan de voorwaarden van artikel 13.2 is voldaan.
13.2 Voor zover Opdrachtgever met De Gasfabriek een servicecontract overeenkomt, is Opdrachtgever
gerechtigd deze overeenkomst te annuleren. Bij annulering tot tien werkdagen voor het tijdstip waarop de één of meer verbintenissen uit een servicecontract door De Gasfabriek zullen worden uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden de tot het tijdstip van annulering, door De Gasfabriek gemaakte kosten en nog te maken kosten voor werkzaamheden of diensten die De Gasfabriek niet kan annuleren te vergoeden. Voor zover Opdrachtgever tien werkdagen of minder voor de datum waarop de één of meer verbintenissen uit een servicecontract door De Gasfabriek zullen worden uitgevoerd annuleert, is Opdrachtgever gehouden de volledige met De Gasfabriek overeengekomen prijs aan De Gasfabriek te vergoeden.

Artikel 14 – Reclames
14.1 Reclames door Opdrachtgever worden uitsluitend in behandeling genomen, voor zover deze
schriftelijk bij De Gasfabriek worden ingediend binnen vijf werkdagen, nadat de omstandigheden die
tot de reclame hebben geleid zich hebben voorgedaan.
14.2 Voor zover Opdrachtgever niet binnen de termijn als genoemd in artikel 14.1 gereclameerd heeft,
vervalt het recht van Opdrachtgever te reclameren en wordt de overeenkomst tussen Opdrachtgever
en De Gasfabriek van de zijde van De Gasfabriek geacht correct te zijn nagekomen.
14.3 Opdrachtgever en De Gasfabriek komen overeen dat een reclame de betalingsverplichting van
Opdrachtgever ten opzichte van De Gasfabriek niet opschort.

Artikel 15 – Overmacht
15.1 Voor zover De Gasfabriek tijdelijk wordt verhinderd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te
komen, door een oorzaak welke buiten de schuld van De Gasfabriek ligt en evenmin krachtens de wet of rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van De Gasfabriek komt, is De Gasfabriek bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
15.2 Indien na afloop van de tijdelijke verhindering als bedoeld in artikel 15.1 verdere nakoming van enige overeenkomst op De Gasfabriek een onredelijk zware last legt, is De Gasfabriek gerechtigd enige overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Daarnaast is De Gasfabriek gerechtigd, voor zover de overmacht betrekking heeft op een servicecontract een georganiseerde servicedienst te verplaatsen naar een nader tijdstip, waarbij de kosten van de verplaatsing in rekening kunnen worden gebracht bij Opdrachtgever.
15.3 Indien De Gasfabriek door omstandigheden als genoemd in artikel 15.1 blijvend verhinderd is haar verbintenissen uit enige overeenkomst na te komen, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor het deel van de overeenkomst dat op het tijdstip van ontbinding nog niet was uitgevoerd.
15.4 Onder omstandigheden als bedoeld in artikel 15.1 wordt onder meer bedoeld stakingen, automatiseringsproblemen, storingen in Wifi, internet of telefoonverbindingen of levering van water, gas of energie, schade aan het gebouw of de gebouwen van De Gasfabriek, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of vertraging bij leveringen aan De Gasfabriek door derden, brand, vertraging in het verkeer of waterschade.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
16.1 De Gasfabriek is jegens Opdrachtgever of derden nimmer aansprakelijk voor door Opdrachtgever of
derden geleden schade, verband houdend of samenhangend met een tussen Opdrachtgever en De Gasfabriek gesloten overeenkomst, behoudens voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van De Gasfabriek, dan wel door De Gasfabriek ingeschakelde derden.
16.2 Onverminderd hetgeen is vermeld in 16.1 geldt ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden, dat voor vergoeding nimmer meer in aanmerking komt dan, schade waarvoor De Gasfabriek verzekerd is en tot maximaal het bedrag waartoe de verzekeraar van De Gasfabriek tot uitkering overgaat.
16.3 Onverminderd hetgeen in 16.1 en 16.2 is vermeld geldt ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden, dat De Gasfabriek nimmer gehouden is een hoger bedrag

aan schade te vergoeden, dan de door opdrachtgever betaalde prijs met betrekking tot de
overeenkomst, waaruit het schade veroorzakende feit voortvloeit.
16.4 Opdrachtgever aanvaardt dat De Gasfabriek nimmer aansprakelijk is voor schade ten gevolge van
stroomstoring, het slecht functioneren van computers, laptops, printplaten, audiovisuele of technische apparatuur, dan wel Wifi, het niet goed werken van processen bij opdrachtgever door bijvoorbeeld een fout in door De Gasfabriek geleverde software, het vastlopen van programma’s bij opdrachtgever waardoor gegevens geheel of gedeeltelijk niet meer aanwezig zijn, dan wel het ongeschikt zijn of worden van het bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zalen of ruimtes.
16.5 Negatieve gevolgen voor opdrachtgever van eventuele fiscale beslissingen door de belastingdienst ten aanzien van een door De Gasfabriek met Opdrachtgever overeengekomen verbintenissen komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart De Gasfabriek tegen aanspraken van overheidswege voortvloeiend uit het niet nakomen door Opdrachtgever, diens werknemers of gasten van verplichtingen van Opdrachtgever uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
16.6 Opdrachtgever aanvaardt dat nimmer voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, letselschade, gevolgschade, vervangende schade en schade door bedrijfsstoring bij Opdrachtgever, gederfde winst, geleden verlies en stagnatieschade.
16.7 Opdrachtgever aanvaardt dat beperkingen ter zake aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden ook gelden voor werknemers van het De Gasfabriek dan wel door De Gasfabriek ingeschakelde derden.
16.8 Rechtsvorderingen jegens De Gasfabriek dienen op straffe van verval te worden ingesteld bij de bevoegde rechtbank binnen een jaar na levering door De Gasfabriek.

Artikel 17 – Rechten van intellectueel eigendom
17.1 Opdrachtgever en De Gasfabriek komen overeen, dat alle rechten van intellectuele eigendom welke
voortvloeien uit (experimenteer-)overeenkomsten tussen Opdrachtgever en De Gasfabriek uitsluitend berusten bij De Gasfabriek. Voor zover rechtens vereist verbindt opdrachtgever zich jegens De Gasfabriek alle noodzakelijke rechtshandelingen te verrichten om rechten van intellectueel eigendom welke voortvloeien uit (experimenteer-)overeenkomsten tussen Opdrachtgever en De Gasfabriek aan De Gasfabriek te leveren.
17.2 Opdrachtgever garandeert De Gasfabriek dat al hetgeen Opdrachtgever aan De Gasfabriek ter beschikking stelt om een (experimenteer-)overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Gasfabriek uit te voeren geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden.
17.3 Opdrachtgever verbindt zich jegens De Gasfabriek om behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Gasfabriek al hetgeen voortvloeit uit een (experimenteer-)overeenkomst en beschermd wordt door rechten van intellectueel eigendom van De Gasfabriek noch openbaar te maken, noch te verveelvoudigen.
17.4. OpdrachtgevervrijwaartDeGasfabriektegenalledoorDeGasfabriektelijdenschadewelke(mede) een gevolg is van een inbreuk op rechten van intellectueel eigendom van derden als gevolg van hetgeen door Opdrachtgever aan De Gasfabriek ter beschikking is gesteld om een (experimen- teer-)overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Gasfabriek geheel of gedeeltelijk uit te voeren.
17.5 Opdrachtgever verbindt zich jegens De Gasfabriek om behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Gasfabriek geen wijzigingen aan te brengen op hetgeen voortvloeit uit een tussen opdrachtgever en De Gasfabriek gesloten experimenteerovereenkomst.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met De Gasfabriek is met uitsluiting van het recht van
andere staten en het Weense koopverdrag uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Geschillen tussen Opdrachtgever en De Gasfabriek zullen te allen tijde worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, tenzij een geschil krachtens
dwingende wetsbepaling behoort tot de bevoegdheid van een bij wet voorgeschreven rechter.

Komende events

Benieuwd naar de komende events die georganiseerd worden door en bij De Gasfabriek? Bekijk ze in onze agenda. We zien je graag!

Adres
Zutphenseweg 6
7418 AJ
Deventer

Powered by